Kgff

Försäkringsgarantier

Om leverans uteblir

KGFF logo symbol, favvicon.

Försäkringsgarantin är i sin juridiska form en borgensförbindelse och i princip identisk med bankgarantier. Genom att använda ett försäkringsbolag som utfärdar garantier behöver kunden inte lämna säkerheter. Det gör att förmånstagaren får ersättning om leverans inte sker som överenskommet.

safety shoe, osh, screw-2432467.jpg

Olika typer av garanti

Täcker köparens förlust i det fall att säljaren vägrar att teckna kontrakt, drar tillbaka sitt anbud eller inte kan ställa ut begärd fullgörandegaranti.

Täcker återbetalning av erhållet förskott om leverans uteblir.

Förskottsgaranti (PDF)

Täcker säljarens/entreprenörens fullgörande av ett kontrakt. Kallas också Byggaranti, Fullgörandeförsäkring och Byggsäkerhet.

Fullgörande och garantitidsgaranti (PDF)

Fullgörandegaranti (PDF)

Täcker säljarens/entreprenörens skyldighet att åtgärda fel och brister under garantiperioden. Kallas också Garantitidsförsäkring och Garantitidssäkerhet.

Garantitidsgaranti (PDF)

Täcker köparens åtagande att betala och kan utfärdas för en enskild leverans eller för löpande leveranser.

Avser att säkerställa en hyresgästs förpliktelser att betala hyra.

Vid import av varor kan importören lämna en garanti till Tullverket för att få en enklare hantering av tullar och andra avgifter.

Enligt Paketreselagen måste alla företag som bedriver paketreseverksamhet lämna en garanti till Kammarkollegiet som säkerhet för resenärernas inbetalda förskott och hemtransporter. Denna garanti kallas resegaranti.

Vid nybildning eller ombildning av en bostadsrättsförening är byggherren skyldig att teckna en så kallad insatsgaranti. Denna garanti säkerställer att medlemmarna kan få tillbaka förskottsinbetalda insatser och upplåtelseavgifter om föreningens ekonomiska plan inte infrias.

Våra medlemmar