Kgff

KGFF

Integritetspolicy

KGFF logo symbol, favvicon.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen (KGFF), org nr 802473-4389, (”KGFF” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att vi tillhandahåller tjänster till dig (som konsument) eller den du representerar som t ex anställd.

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:

 • Publicering av namn, e-postadresser, bilder eller videor på vår hemsida
 • Förmedla information om oss via e-post
 • Administrera känsliga personuppgifter

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullfölja våra avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal:

 • Administration av medlemskap
 • Administration av ut- och inbetalningar

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullfölja rättslig förpliktelse:

 • Föra medlemsförteckning och uppfylla övriga krav i lagen.
 • Uppfylla kraven i tillämplig skattelagstiftning inom skatteområdet.
 • Uppfylla vår bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Tjänster som utförs av konsulter, medlemsföretag, samarbetspartners och leverantörer
 • Hantering av IT- och systemutrustning ur användarsynpunkt
 • Administrera kontakt, frågor och övrig korrespondens och som inkommer från dig
 • Förmedla information om oss via e-post 
 • Avtal som inte ingås med dig personligen som kontaktperson
 • Kontaktuppgifter
 • Protokoll

Våra eller tredje parts berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna säkerställa att vi har en trygg och säker hantering för berörda ur förenings- och medlemssynpunkt.

I övriga situationer behandlas de personuppgifter som du valt att lämna till oss, dock strävar vi efter att undvika att behandla känsliga personuppgifter. Om du själv lämna någon sådan information till oss kommer vi se till att det finns ett skriftligt uttryckligt samtycke från dig för att möjliggöra behandling av dessa känsliga personuppgifter.

Uppgifter som utgör ett avtalsenligt eller lagstadgat krav

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är i vissa fall ett avtalsenligt eller lagstadgat krav. I den mån du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss kan det inverka på vår möjlighet att uppfylla våra åtagande till dig som medlem samt uppfylla de rättsliga förpliktelser som vi har att följa som förening.

Informationsutskick

Dina uppgifter kan i vissa fall komma att användas för e-postinformationsutskick om vad som är på gång inom vår förening. Detta fram till dess att du invänder mot att bli kontaktad av oss för detta ändamål i via e-post.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att:

– begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag);

– att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;

– invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;

– få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och

– om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst maila, kansli@kgff.se, för att få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla dig vissa tjänster eller produkter. 

Kontakta oss

Vi hoppas denna information besvarar dina frågor kring vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva några av dina rättigheter kontakta kansli@kgff.se.

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta :

Kredit- och Garantiforsakringsföreningen
c/o Trygg-Hansa Försäkringar
Att: Leif Förare, Flemminggatan 18,
112 26 Stockholm

Epost: kansli@kgff.se