Kgff

Vi delar gärna med oss

Stadgar

KGFF logo symbol, favvicon.

Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma den 14 februari 2019 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra stämma 17:e januari 2014, föreningsstämma 23 mars 2015, 21 mars 2016, 16 februari 2017 och 15 februari 2018.

Stadgar:

Stadgar, signera.

Stadgar KGFF

Föreningens namn är Kredit- och Garantiförsäkringsföreningen (förkortat KGFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance and Surety Association).

KGFF är ett gemensamt organ för försäkringsgivare, försäkringsförmedlare och andra intressenter inom kundkredit- och garantiförsäkring i Sverige. Föreningens huvudsyfte är att genom informationsspridning, utbildning, PR, riktade aktiviteter och annan kunskapsspridning gentemot det svenska näringslivet och svenska myndigheter, sprida kännedom om kundkredit- och garantiförsäkring och dess betydelse för svenskt näringsliv och handel.

Föreningen skall fullgöra sitt syfte genom:
att verka för ökad kännedom om kundkredit- och garantiförsäkringens betydelse för samhället och enskilda,

att i förhållande till riksdag, regering, myndigheter, organisationer och allmänheten agera som remissinstans och göra yttranden åt medlemmarnas gemensamma ståndpunkter i relevanta frågor.

att verkställa utredningar, väcka förslag och debatt i frågor av betydelse för kundkredit- och garantiförsäkringsverksamheten, svenskt näringsliv och svensk handel.

att i övrigt verka för en sund utveckling av kundkredit- och garantiförsäkringsverksamheten,

att i övrigt verka för spridning av kunskap och utbildning kring kundkredit- och garantiförsäkringsverksamheten

Föreningen skall inte på något sätt driva medlemmars enskilda intressen eller ägna sig åt konkurrensbegränsande verksamhet.

Medlemskap kan sökas av och beviljas för:

– Försäkringsbolag som har tillstånd att driva försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) vars huvudsakliga inkomst är kundkredit- och garantiförsäkring. Detsamma gäller utländska försäkringsgivare och försäkringssammanslutningar som får driva verksamhet i Sverige enligt 2 kap 1 § 1 p och 4 kap 1 § 1 st lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

– Försäkringsförmedlare enligt lag (2005:405) om försäkringsförmedling som direkt eller indirekt har intressen i kundkredit- och garantiförsäkringsbranschen.

– Övriga företag eller organisationer som direkt eller indirekt har intressen i kundkredit- och garanti försäkringsbranschen

Ett medlemskap i föreningen omfattar samtliga företag eller organisationer som ingår i en koncern eller i en samarbetande företagsgrupp.

Frågan om medlemskap i föreningen avgörs av styrelsen och verkställs av dess VD.

Medlem, som inte verkar för föreningens syften eller som ej uppfyller de förpliktelser denne åtagit sig genom att ansluta sig till föreningen, kan uteslutas genom styrelsens beslut

Föreningen sammanträder till ordinarie möte en gång årligen, senast tre månader efter avslutat verksamhetsår, samt till extra möte, om styrelsen anser att det behövs eller minst 60 % av medlemmarna i skrivelse till styrelsen begär extra möte.

Kallelse till föreningsmöte utgår skriftligen till varje medlem tidigast sex veckor och senast fyra veckor före ordinarie möte och minst två veckor före extra möte. Medlemmarna skall minst två veckor före mötet skriftligen få uppgift om vilka ärenden som skall behandlas.

Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden behandlas

Val av ordförande och sekreterare vid föreningsmötet samt två justeringsmän som tillsammans med ordföranden skall justera mötets protokoll
Justering av röstlängden
Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
Fråga om mötet blivit behörigen kallat
Framläggande av årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, samt beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om antalet ledamöter i styrelsen och val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande
Beslut om suppleanter i styrelsen och val av styrelsesuppleanter
Val av revisorer och suppleanter för dessa
Beslut om antalet ledamöter samt val av ledamöter och ordförande i valberedningen
Budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
Fastställande av medlemsavgift
Styrelsens övriga förslag
Av medlemmar väckta förslag
I beslut om ansvarsfrihet för styrelsen får ledamot av styrelsen inte deltaga.

Beslut och val enligt punkterna 7 – 8, 10 gäller för tiden till nästa ordinarie föreningsmöte. Mandattiden för revisorer och suppleanter för dessa är tre år.

För att ett förslag som avses i punkt 14 skall tas upp till behandling skall det, skriftligen avfattat, ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före mötet.

Extra föreningsmöte inleds med val av ordförande och justeringsmän och justering av röstlängd. I övrigt får bara de ärenden behandlas som har föranlett mötets

Varje medlem har en röst. Med det undantag som anges i 16 § avgörs alla ärenden med enkel majoritet vid öppen omröstning. Medlem kan kräva sluten omröstning i enskilt ärende. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Kostnaderna för föreningens och annan juridisk persons verksamhet vari föreningen driver del av sin verksamhet skall finansieras av medlemsavgifter och andra eventuella intäkter.

Varje år skall medlem i föreningen betala en medlemsavgift som fastställs på föreningsmötet.

Avgifterna erläggs vid tid som styrelsen bestämmer. Medlem som ej betalt avgifterna inom den tid som styrelsen bestämt kan uteslutas genom styrelsens beslut.

Medlemsavgiften styr huruvida medlem är berättigad till styrelsepost eller ej. Kriterierna för medlemsavgifter och styrelsekvalificering är följande:

  • Försäkringsgivare: 1/1 medlemsavgift Berättigad till styrelsepost
  • Banker och Finansbolag: 1/1 medlemsavgift Berättigad till styrelsepost
  • Banker och Finansbolag: 1/2 medlemsavgift Ej berättigad till styrelsepost
  • Försäkringsgivare: 1/2 medlemsavgift Ej berättigad till styrelsepost
  • Försäkringsförmedlare: 1/2 medlemsavgift Berättigad till styrelsepost
  • Försäkringsförmedlare: 1/4 medlemsavgift Ej berättigad till styrelsepost
  • Företag: 1/4 medlemsavgift Ej berättigad till styrelsepost


Medlem som inträder under löpande kalenderår erlägger vid inträdet en efter ovan stadgade grunder beräknad årsavgift, jämkad med hänsyn till tidpunkten för inträdet.

Föreningens arbete leds av en styrelse.

Styrelsen består av det antal ledamöter som bestäms på föreningsmötet och som föreslås av valberedningen. Styrelsen väljs för ett år i sänder. Föreningsmötet utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

För styrelseposter är berättigade de medlemmar som erlägger medlemsavgift enligt de kvalificerande kriterierna i paragraf 7 samt att föreningsmötet kan utse en extern ledamot.
Till varje styrelseledamot utses en suppleant från samma medlemsorganisation som ges möjlighet att träda in i den ordinarie ledamotens ställe i händelse av dennes frånvaro. För extern ledamot krävs ingen suppleant.

Om ordföranden avgår i förtid övertas ordförandeskapet av vice ordförande fram till nästa ordinarie föreningsmöte. Om både ordförande och vice ordförande avgår i förtid ska styrelsen inom sig utse ny ordförande.

Ifall någon av styrelsemedlemmarna är förhindrad att deltaga i styrelsens arbete, kan i dennes ställe ny medlem väljas för återstående mandattid av styrelsen.

Föreningens VD är adjungerad ledamot av styrelsen och har ansvar för protokollföring vid dessa möten. VD som ej tillhör en medlemsorganisation har ej rösträtt.

Om inget annat beslut fattas i enskilt fall, så utfaller inget arvode till styrelsemedlemmarna. Arvode till VD fastställs av styrelsen.

Styrelsen sammanträder minst tre gånger om året, varav ett konstituerande möte senast en månad efter föreningsmötet

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Ärenden avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen tar fram en budget vilken fastställes av stämman för varje verksamhetsår. Styrelsen beslutar om fördelningen av kostnader mellan föreningen och annan juridisk person vari föreningen driver del av sin verksamhet.

Föreningens firma tecknas av föreningsstyrelsen eller person, som därtill bemyndigats av styrelsen.

Styrelsen kan utse ett eller flera utskott för att bereda frågor inför behandling i föreningens styrelse samt för att fatta beslut i frågor som ej är av policykaraktär. För utskotten ska styrelsen besluta om stadgar. Styrelsen utser ledamöter, ordförande och, vid behov, vice ordförande i utskott.

Styrelsen kan bestämma att det för viss tid eller tills vidare skall finnas organ för särskilda frågor. Styrelsen beslutar i så fall också om stadgar för ett sådant organ och utser dess ledamöter och ordförande.

Ordinarie föreningsmöte utser valberedning som utgörs av föreningens medlemmar. Föreningsmötet utser även ordförande för valberedningen. I valberedningen ska ingå i vart fall en ledamot från något av bolagen som representeras i styrelsen. Valberedningens ledamöter får inte samtidigt vara ordinarie ledamöter i föreningens styrelse.

Valberedningen har som uppgift att till ordinarie föreningsmöte förbereda val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt styrelseordförande och vice styrelseordförande. I den mån valberedningen föreslår omval, ska den redovisa vid vilken tidpunkt som ledamoten eller suppleanten valts in i styrelsen. På samma sätt ska vid förslag till omval av ordförande och vice ordförande redovisas tidpunkten för tidigare val.

Då medlemsavgiften styr valbarhet till styrelsen blir valberedningens uppgift extra viktig. Valberedningens uppgift är i huvudsak att tillse att förslag till kommande periods styrelsearbete förbereds enligt följande:

  1. Beskriva och föreslå styrelsens storlek och sammansättning inför kommande period
  2. Lista och dokumentera medlemmar som för kommande period är kvalificerade för styrelsepost
  3. Inhämta förslag på namn på styrelsenominerade individer från de medlemmar som är kvalificerade för styrelsepost under kommande period

Om en ledamot i valberedningen lämnar organisation som är medlem i föreningen eller om ledamotskapet upphör av annat skäl, ska valberedningen i samråd med styrelsens ordförande komplettera sig själv.

Valberedningen ska, utöver sitt förslag till beslut, redovisa hur dess arbete bedrivits.

Valberedningens förslag ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsmöte.

Styrelsen tillsätter VD.

Det åligger VD att förestå föreningens kansli, att bereda och inför styrelsen föredraga inkommande ärenden, att låta föra föreningens protokoll och räkenskaper samt att verkställa föreningsmötets och styrelsens beslut.

VD förväntas att självständigt och utan inblandning av styrelse driva operativa frågor i enlighet med föreningens syfte.

Föreningens medlemmar skall snarast få del av föreningsmötesprotokoll. De skall även hållas underrättade om viktigare styrelseärenden och ändringar i föreningens sammansättning.

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
För granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning finns en revisor och en revisorssuppleant.

Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Anmälan om utträde skall göras skriftligen till styrelsen.

Utträdande medlem skall erlägga medlemsavgift till föreningen till utgången av verksamhetsåret under vilket utträde anmälts.

Om utträdandet föranleds av ovilja att erlägga fastställd medlemsavgift skall utträdande medlem meddela detta till VD/Styrelse senast 30 dagar efter att ny medlemsavgift meddelats.

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen måste fattas av ett enhälligt föreningsmöte. Ett sådant beslut är dock även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie, som hålls med minst en månads mellanrum och beslutet vid det sista mötet antagits med minst två tredjedels majoritet.

Eventuella överskott skall fördelas pro rata i enlighet med medlemsavgifterna i paragraf 7.

Försäkring och garanti för ett tryggare företagande