Trygghetsskapande förening

Tipslänkar

KGFF logo symbol, favvicon.

Några tipslänkar från oss

Aktuell svensk konkursstatistik, månad för månad, bransch för bransch och län för län.

Länk

Business Sweden (fd Exportrådet) presenterar aktuell statistik och analyser gällande svensk export och våra exportmarknader.

Länk

Konjunkturinstitutet analyserar den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, samt forskar inom nationalekonomi. Institutets prognoser utgör inte bara ett oberoende underlag för den ekonomiska politiken utan används också av andra statliga myndigheter, företag, organisationer och av arbetsmarknadens parter.

Länk

  • Trade Credit & Political Risk Insurance Professionals
  • Global trade and credit insurance group
  • ICISA (International Credit Insurance & Surety Association)
  • Intelligent Insurer Forum

Sammanställning av Incoterms regler (International Commercial Terms). En samling fördefinierade handelsregler som reglerats av ICC (International Chamber of Commerce). Dessa är vanligt förekommande I internationell handel och reglerar uppgifter, ansvar, kostnader och risker i samband med leverans och betalning av gods.

Länk

Aktuellt

ICISA

ICISA, eller The International Credit Insurance & Surety Association, är det internationella forumet för den globala kreditförsäkringsindustrin. ICISA fungerar som ett forum för utbyte av idéer och information i syfte att driva utvecklingen av de tjänster som medlemmarna utför gentemot affärsvärlden. Organisationen har medlemmar i praktiskt taget alla världens länder.

RIAC

KGFF’s kanadensiska systerorganisation påminner till uppbyggnad och syfte mycket om vår svenska organisation. Mellan organisationerna förekommer ett tätt utbyte av idéer och information, då de båda marknaderna är mycket snarlika till sin struktur. 

Berneunion

Berne unionen är en sammanslutning av statliga och privata kreditförsäkringsföretag, vilken bildades i Bern 1934. Organisationen har idag 79 medlemmar och försäkrar handel för mer än 1,8 trillioner USD. Organisationens syfte är att understödja den internationella handeln genom att skapa internationellt accepterade och sunda principer för kreditgivning och investeringar. Vidare är syftet också att skapa ett forum där medlemmarna kan utbyta idéer och best practice. 

Kreditföreningen

Svenska Kreditföreningen är en ideell organisation som tillvaratar näringslivets intressen inom kredithantering, finans- och ekonomifrågor samt krav- och inkassohantering. Kreditföreningen har en bredare inriktning än KGFF och har till syfte att sprida kunskap inom ovan nämnda områden och bereda tillfällen till erfarenhets- och informationsutbyte som kan vara till hjälp i medlemmarnas yrkesmässiga verksamhet.

Svenska bankföreningen

Bankföreningen är branschorganisation för banker i Sverige och deras dotterbolag samt för utländska bankfilialer. Föreningen verkar för en sund utveckling av det svenska bankväsendet. 

SFM

Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, är en branschorganisation för försäkringsförmedlare som objektivt företräder sina kunder.

Swerma

Swerma är en intresseföreningen som arbetar inom näringsliv, offentlig verksamhet och samhälle med att driva och utveckla riskhantering (Risk Management).