KGFF är ett gemensamt organ för försäkringsgivare, försäkringsförmedlare och andra intressenter inom kundkreditförsäkring i Sverige. Föreningens huvudsyfte är att genom informationsspridning, utbildning, PR, riktade aktiviteter och annan kunskapsspridning gentemot det svenska näringslivet och svenska myndigheter, sprida kännedom om kundkreditförsäkring och dess betydelse för svenskt näringsliv och handel.

 

Föreningen skall fullgöra sitt syfte genom:

Att verka för ökad kännedom om kundkreditförsäkringens betydelse för samhället och enskilda, att i förhållande till riksdag, regering, myndigheter, organisationer och allmänheten agera som remissinstans och göra yttranden åt medlemmarnas gemensamma ståndpunkter i relevanta frågor.

Att verkställa utredningar, väcka förslag och debatt i frågor av betydelse för den kundkreditförsäkringsverksamheten, svenskt näringsliv och svensk handel.

Att i övrigt verka för en sund utveckling av kundkreditförsäkringsverksamheten, att i övrigt verka för spridning av kunskap och utbildning kring kundkreditförsäkringar.

Föreningen skall inte på något sätt driva medlemmars enskilda intressen eller ägna sig åt konkurrensbegränsande verksamhet.