Andra organisationer

ICISA

ICISA ICISA, eller The International Credit Insurance & Surety Association, är det internationella forumet för den globala kreditförsäkringsindustrin. ICISA fungerar som ett forum för utbyte av idéer och information i syfte att driva utvecklingen av de tjänster som medlemmarna utför gentemot affärsvärlden. Organisationen har medlemmar i praktiskt taget alla världens länder icisa.org  

Receivables Insurance Association of Canada (RIAC)

Receivables Insurance Association of Canada KGFF’s kanadensiska systerorganisation påminner till uppbyggnad och syfte mycket om vår svenska organisation. Mellan organisationerna förekommer ett tätt utbyte av idéer och information, då de båda marknaderna är mycket snarlika till sin struktur. receivablesinsurancecanada.com  

Kreditföreningen

Svenska kreditföreningen Svenska Kreditföreningen är en ideell organisation som tillvaratar näringslivets intressen inom kredithantering, finans- och ekonomifrågor samt krav- och inkassohantering. Kreditföreningen har en bredare inriktning än KGFF och har till syfte att sprida kunskap inom ovan nämnda områden och bereda tillfällen till erfarenhets- och informationsutbyte som kan vara till hjälp i medlemmarnas yrkesmässiga verksamhet. kreditforeningen.se  

Berneunion

Berneunion Berne unionen är en sammanslutning av statliga och privata kreditförsäkringsföretag, vilken bildades i Bern 1934. Organisationen har idag 79 medlemmar och försäkrar handel för mer än 1,8 trillioner USD. Organisationens syfte är att understödja den internationella handeln genom att skapa internationellt accepterade och sunda principer för kreditgivning och investeringar. Vidare är syftet också att skapa ett forum där medlemmarna kan utbyta idéer och best practice. berneunion.org  

Finansinspektionen

Finansinspektionen Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på den svenska finansmarknaden, vilket också inkluderar Kreditförsäkringsbranschen. fi.se  

Svenska Bankföreningen

Svenska Bankföreningen Bankföreningen är branschorganisation för banker i Sverige och deras dotterbolag samt för utländska bankfilialer. Föreningen verkar för en sund utveckling av det svenska bankväsendet. swedishbankers.se  

Svenska Försäkringsförmedlares Förening

Svenska Försäkringsförmedlares Förening Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, är en branschorganisation för försäkringsförmedlare som objektivt företräder sina kunder. sfm.se  

Swerma

Swerma_rgb-150x342 Swerma är en intresseföreningen som arbetar inom näringsliv, offentlig verksamhet och samhälle med att driva och utveckla riskhantering (Risk Management). swerma.se